Področja dela

Gospodarsko pravo

Delovanje na področju gospodarskega prava je eden glavnih stebrov naše pravne prakse. Strankam ponujamo celotno paleto storitev v zvezi z gospodarskim pravom. Svetujemo v zvezi z ustanavljanjem in upravljanjem družb ter pri sklepanju gospodarskih poslov. Nudimo svetovanje in zastopanje v različnih gospodarskih sporih. Svetujemo pri vseh oblikah gospodarskih pogodb, tako inovativnim start-up podjetjem kot uveljavljenim globalnim korporacijam. Nudimo učinkovito ureditev premoženjskih razmerij v postopkih zaradi insolventnosti.

Gospodarsko poslovanje in človekove pravice

Naš cilj je prepoznati, preprečiti ali zmanjšati negativne učinke na človekove pravice, ki so merodajni za vaše poslovanje, kakor tudi minimizirati tveganje sodnih postopkov in oškodovanja vašega ugleda. Smo strokovnjaki s praktičnimi izkušnjami na področju prava človekovih pravic, zlasti v okviru Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Delovno pravo

Svetujemo na vseh področjih delovnega prava, vključno s pripravo zaposlitvene dokumentacije in povezanimi pogajanji, delovnimi spori in prekinitvijo zaposlitve, vprašanji v zvezi z diskriminacijo in zaščito žvižgačev (whistle-blowers), ter zaposlitvenimi vidiki gospodarskih in tržnih transakcij (prevzemi, združitve in insolventno prestrukturiranje). Svetujemo v zvezi z razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi ter pravilno izvedbo in zakonitostjo postopka odpovedi. Nudimo pravno svetovanje v zvezi z uresničevanjem strogih pravil delovnopravne zakonodaje in prevalitvijo dokaznega bremena na delodajalca v morebitnih sodnih postopkih. Stranke zastopamo v individualnih in kolektivnih delovnih sporih, v okviru katerih se med drugim odloča o pravicah in obveznostih delavcev.

Konkurenčno pravo

Ponujamo svetovanje v postopkih koncentracij, v primerih prijav kršitev konkurenčnih pravil in primerih zlorabe prevladujočega položaja v okviru prava EU in nacionalnega prava za varstvo konkurence. Svetujemo pri obrambi v postopkih upravnih organov in inšpekcij ter v sodnih postopkih zaradi domnevne kršitve konkurenčnih pravil. Pomagamo in svetujemo tudi na področju državne pomoči EU, javnih naročil in regulatornih zadev ter nudimo pomoč pri pritožbah proti odločitvam Evropske komisije in pritožbah proti nacionalnim oblastem in regulatornim organom za varstvo konkurence.

Kazensko pravo in mednarodno kazensko pravo

Smo specialisti v obrambi posameznikov, organizacij in drugih subjektov v kazenskih postopkih. Poleg tega imamo poglobljeno znanje in dolgoletne praktične izkušnje na področjih mednarodnega kazenskega in humanitarnega prava. Naši člani so sodelovali v številnih kazenskih postopkih za vojne zločine pred mednarodnim kazenskim sodiščem v Haagu. V okviru teh izkušenj smo v različnih oblikah sodelovali s številnimi predstavniki nacionalnih vlad in mednarodnih organizacij, diplomati in drugimi visokimi predstavniki na globalni ravni.

Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti

Svetujemo na vseh področjih varstva osebnih podatkov in zasebnosti, vključno z dogovori o obdelovanju podatkov, mednarodnimi izmenjavami osebnih podatkov, vprašanji v zvezi s tehničnimi in varnostnimi vdori ter povezanimi sodnimi postopki. Podrobno smo seznanjeni z nacionalnimi in mednarodnimi pravili na področju varstva podatkov in zasebnosti, vključno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov, ki se bo začela neposredno uporabljati dne 25. 5. 2018.

Varstvo osebnih podatkov v podjetju (.pptx)
Varstvo osebnih podatkov v zdravstvu (.pptx)

Družinsko pravo

Nudimo pomoč pri vprašanjih skrbništva in pravice staršev do stikov z otrokom, ugotavljanja očetovstva, določitve preživnine, nasilja v družini in prepovedi približevanja, razveze zakonske zveze in delitve skupnega premoženja. Čeprav si prizadevamo za sporazumno rešitev družinskih sporov, po potrebi aktivno vodimo tudi povezane sodne postopke.

Dedno pravo

Strankam nudimo pravno pomoč, jih zastopamo in jim svetujemo v zapuščinskih postopkih in pri pogodbah, ki učinkujejo tudi na področju dednega prava (preužitek, darilo za primer smrti, izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju). Stranke v zvezi s tem tudi zastopamo pred sodiščem v pravdnem in nepravdnih postopkih.

Stvarno pravo

Strankam nudimo pravno pomoč, jih zastopamo in jim svetujemo pri vprašanjih posestnega varstva in uveljavljanju stvarnih pravic in njihovo pridobitvijo, prenosom, varstvom in prenehanjem. V zvezi s tem svetujemo predvsem pri nakupu in prodaji nepremičnin, zavarovanju terjatev ter ureditvi in uveljavljanju drugih stvarnih pravic (ureditev etažne lastnine, služnosti). Stranke v zvezi s tem tudi zastopamo pred sodišči in upravnimi organi.

Sodno reševanje sporov in arbitraža

Svetujemo na vseh področjih reševanja sporov, vključno z zastopanjem pred nacionalnimi in mednarodnimi sodišči ter v domačih in mednarodnih gospodarskih in investicijskih arbitražah. Pravno svetovanje na teh področjih nudimo gospodarskim subjektom, finančnim institucijam, vladnim organizacijam in posameznikom, vpletenim v gospodarske spore (direktorji in delničarji), kot tudi zasebnim strankam.

Medijsko pravo

Nudimo svetovanje na vseh področjih medijskega prava, ki se nanašajo na televizijske, radijske, filmske, oglaševalske in založniške storitve. Svetujemo tako pred kot po objavi medijskih vsebin, z namenom minimizirati pravno tveganje v primerih očitkov producentom. Naša ekipa vam lahko pomaga pri vseh vidikih medijskega prava, ki vplivajo na založništvo in oddajanje vsebin, kot so razžalitev, posegi v zasebnost, varstvo podatkov, avtorske pravice ali kazensko pravo. Strankam svetujemo tudi pri pripravi licenčnih pogodb, pogodb o produkciji in koprodukciji, pogodb o financiranju, pogodb o distribuciji, ipd.

Javno in upravno pravo

Nudimo svetovanje pri vseh vidikih upravnega in okoljskega prava, vključno na področjih državne pomoči, javnih naročil in urbanizma.

Nepremičnine

Svetujemo na vseh področjih nepremičninskih transakcij, vključno z vidiki načrtovanja, okoljskega varstva, gradbeništva in davkov.

Projektno razvijanje in upravljanje

Vaše projekte pri nas razvijajo naši najbolj uveljavljeni lokalni in tuji strokovnjaki z dolgoletnimi bogatimi izkušnjami s svetovanjem vladnim, nevladnim, mednarodnim in gospodarskim organizacijam ter posameznikom pri razvijanju in upravljanju najrazličnejših strateških in operativnih projektov. Prednost pred našimi konkurenti zagotavljajo naše dolgoletne mednarodne izkušnje in vrhunska mreža lokalnih, regionalnih in mednarodnih pravnih in gospodarskih svetovalcev.